Despre ce este legea privind nediscriminarea? Raspunsuri la întrebări frecvente

Despre ce este legea privind nediscriminarea? Raspunsuri la întrebări frecvente*

1. Care este scopul Legii antidiscriminare?

Legea anti-discriminare protejează persoanele împotriva tratamentului diferit nejustificat în cazul exercitării unor drepturi. Legea promovează toleranța și diversitatea în Republica Moldova. Legea explică ce înseamnă discriminare și prevede crearea unui mecanism de prevenire și combatere a discriminării, prin intermediul Consiliului pentru prevenirea și combaterea discriminării și a instanțelor de judecată. Legea confirmă principiul egalității în drepturi a tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sfera politică, economică, socială, culturală şi în alte sfere ale vieţii așa cum garantează Constituția Republicii Moldova.

2. Ce este discriminarea?

Discriminarea reprezintă tratamentul diferit în exercitarea unui drept, care dezavantajează o persoană sau un grup de persoane în comparație cu altele aflate în situații asemănătoare datorită unui criteriu protejat; sau tratamentul identic a două persoane sau grupuri de persoane aflate în situații de fapt diferite. Discriminarea este ilegală.

Legea menționează o serie de criterii (numite criterii protejate), pe baza cărora se interzice tratamentul diferit al unei persoane sau al unui grup de persoane ce se află în situații similare și anume: rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingere, sex, vîrstă, stare a sănătăţii, dizabilitate, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică, avere, origine socială,  sau pe bază de orice alt criteriu similar.

Legea definește și interzice următoarele forme de discriminare: discriminare directă, indirectă, discriminare prin asociere, segregare rasială, hărțuire, instigare la discriminare și victimizare. Aceste forme sunt sancționate și definite și în documentele internaționale și europene relevante în domeniu.

3. Orice tratament diferit este discriminare?

Nu. Doar tratamentul diferit în baza criteriilor menționate în Lege și în privința drepturilor fundamentale ale omului sau a drepturilor stabilite prin legislație se va considera drept discriminare. Nu vor fi considerate ca fapte de discriminare măsurile luate de autorități pentru a repara o situație injustă sau inechitabilă din trecut. Aceste măsuri, numite măsuri pozitive, trebuie să fie de natură temporară și justificată. Spre exemplu, cotele pentru rezidenții din zone rurale pentru accesul în instituții de învățămînt sau locurile garantate de angajare a persoanelor cu dizabilități constituie măsuri pozitive.

4. De ce avem nevoie de o Lege anti-discriminare dacă egalitatea deja este consacrată în Constituție și alte legi?

Oricare prevedere constituțională are nevoie de o lege specială pentru a putea fi pusă în aplicare. Spre exemplificare, avem legea cu privire la libertatea de exprimare, legea privind libertatea de conștiință, de gîndire și de religie, care detaliază și prevăd mecanisme de punere în aplicare a prevederilor constituționale respective.

Legea anti-discriminare conține o serie de noțiuni ce nu sunt prevăzute de legislația actuală, detaliind astfel principiul egalității consacrat de Constituție. Spre exemplu, în legislația actuală nu avem noțiuni cu privire la discriminarea directă sau indirectă, victimizare, discriminarea prin asociere, segregare rasială. Legea de asemenea prevede un cadru instituțional specializat de prevenire și combatere a discriminării, și anume Consiliul pentru prevenirea și combaterea discriminării. Atribuțiile principale ale Consiliului țin de prevenirea și combaterea discriminării în țară, prin intermediul studiilor efectuate, examinării plîngerilor cu privire la discriminare și aplicarea de sancțiuni în cazurile necesare, precum și formularea de recomandări pentru repunerea în drepturi a victimelor și prevenirea discriminării pe viitor. Legea de asemenea va face posibilă examinarea acțiunii privind discriminarea de către instanțele judecătorești care astfel vom putea aplica definițiile, sarcina probei și impune la repararea prejudiciului moral și material cauzat.

5. Cine va beneficia de protecția Legii anti-discriminare?

Legea protejează orice persoană care este victimă a discriminării. Orice persoană care va fi discriminată datorită apartenenței reale sau prezumate la unul din criteriile protejate prevăzute de lege sau orice criteriu similar sau datorită asocierii cu o persoană aparținînd unui criteriu protejat. Mai jos sunt descrise succint modalitățile prin care diferite grupuri din societate vor putea beneficia de protecția Legii.

Spre exemplificare: Dacă o persoană cu dizabilități locomotorii nu este angajată într-o poziție pentru care mișcarea nu este o cerință hotărîtoare, spre exemplu ca recepționist/ă, aceasta se va putea plînge de discriminare în baza criteriului dizabilitate. O femeie însărcinată care își caută de lucru și care în ciuda pregătirii sale profesionale nu este angajată, angajatorul optînd în favoarea unui candidat care nu are aceleași calificative dar care menționează că nu are și nu își dorește copii, se va putea plînge de discriminare în baza criteriului de sex. Sau, dacă o persoană cu calificative similare nu este angajată la muncă pentru că are 50 de ani, este protejată de lege și se poate plînge de discriminare în baza criteriului de vîrstă. Familia unui copil rom care nu este acceptat la școală din cauza apartenenței sale etnice va putea face plîngere pe faptul discriminării în baza criteriului etniei. Mama unui copil cu dizabilități care este hărțuită de colegii de muncă datorită dizabilității copilului său și care ajunge să își piardă locul de muncă din cauza mediului ostil în care lucrează va putea fi și ea protejată de legea anti-discriminare prin faptul ca este supusă discriminării prin asociere cu o persoană protejată.

6. Cum va ajuta femeile Legea anti-discriminare?

Legea va suplini prevederile Legii privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, oferind femeilor un instrument puternic de a preveni și combate refuzuri neîntemeiate și discriminatorii la angajare în cîmpul muncii, la salarizare, la promovare în funcție. Spre exemplu, dacă o femeie angajată în aceeași funcție cu un bărbat primește salariu mai mic, deși are performanțe similare, se va putea plînge de discriminare. Adițional, Legea va oferi posibilitatea femeilor să facă plîngeri în cazul în care sunt hărțuite la locul de muncă sau cînd sunt eliberate din funcție în timpul concediului de maternitate.

7. Cum va ajuta Legea persoanele cu dizabilități?

Dizabilitatea este un criteriu protejat în cazurile de discriminare. Legea va interzice orice acțiune, comportament, tratament sau adoptarea oricărui act normativ (lege, hotărîre, dispoziție, regulament, instrucțiune, etc.) care să încalce sau să limiteze nejustificat drepturile persoanelor cu dizabilități doar din motivul dizabilității.

Se știe că unele servicii, produse și căi de acces (în transport și clădiri, de exemplu) nu sunt adaptate la necesitățile persoanelor cu dizabilități, care nu pot beneficia de ele independent. Pentru a facilita accesul la spațiul public comun, Legea include conceptul de „acomodare rezonabilă” pentru persoanele cu dizabilități. Acest concept va încuraja guvernul să elaboreze instrucțiuni, conform cărora angajatorii, instituțiile publice si private (școli, spitale, instanțe de judecată și alte instituții publice) vor fi încurajate să-și adapteze căile de acces pentru a garanta egalitatea între persoane indiferent dacă au sau nu dizabilități. În alte țări, acest tip de măsuri s-au dovedit a fi cruciale pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, implicarea acestora în viața publică și crearea unei societăți deschise și tolerante.

8. Cum vor beneficia persoanele vîrstnice de această lege?

Legea anti-discriminare oferă persoanelor vîrstnice posibilitatea să depună plîngeri împotriva refuzului de a fi angajați în cîmpul muncii sau împotriva pensionării forțate sau demisiei, doar din motivul vîrstei pe care o au.  Mai mult, legea va acoperi și domeniul prestării serviciilor publice și private, unde există deja practici documentate cînd persoanelor vîrstnice fie li se refuză unele servicii – medicale, sociale, comerciale – fie acestea primesc servicii de o calitate vădit inferioară pe motivul vîrstei.  Astfel, practici des utilizate în Republica Moldova de excludere prematură din cîmpul muncii sau prestare a unor servicii necalitative persoanelor vîrstnice, în special medicale, vor putea fi sancționate.

9. Cum vor beneficia de Lege tinerii?

Statisticile demonstrează că în rîndul tinerilor şomajul este de cîteva ori mai mare decît în comparaţie cu alte categorii de vîrstă. Legea anti-discriminare este acel instrument care le va facilita tinerilor intrarea în cîmpul muncii prin crearea cadrului legal care să permită stimularea angajării tinerilor prin măsuri afirmative sau sancționarea discriminării acestora pe criteriul vîrstei.

10. Cum va ajuta Legea anti-discriminare grupurile etnice și lingvistice?

Legea va asigura fiecărui om, indiferent de originea etnică sau limba vorbită, accesul la toate drepturile prevăzute de lege . Legea va permite fiecărui locuitor al Republicii Moldova, de orice etnie și limbă vorbită, să se simtă acasă. Astfel, legea va oferi posibilitatea oricărei persoane aparținînd unui grup etnic sau lingvistic să depună plîngere în cazurile în care este tratată mai puțin favorabil doar pentru că aparține unui grup etnic în cazul refuzului la angajare, sau în cazul refuzării înscrierii unui copil aparținînd minorității etnice în sistemul de învățămînt, sau al concedierii nejustificate.

11. Cum vor beneficia de Lege persoanele sărace?

Persoanele sărace, care constituie pînă la 25% din populaţia ţării, de asemenea pot beneficia de prevederile legii anti-discriminare. Persoanele sărace vor beneficia de protecția legii, pe lîngă interzicerea discriminării lor, prin posibilitatea obținerii unor scutiri și beneficii adiționale pentru asigurarea tratamentului egal în comparație cu persoanele înstărite. De exemplu, unele scutiri de taxe în sistemul judiciar, oferirea de asistență juridică gratuită pentru plîngerile de discriminare, scutirea sau reducerea cotei de cotizație la asigurări de sănătate.  Ori, persoanele sărace pot beneficia de lege  pentru a accesa transferurile băneşti şi accesul la diverse beneficii din asigurările sociale pe motiv că sunt dezavantajaţi de sistemul actual de transferuri băneşti care încă mai pune accent nu pe veniturile reale dar apartenenţa la anumite grupuri privilegiate.

12. Care sunt avantajele Legii pentru agenții economici?

Agenții economici sunt interesați de angajarea persoanelor cu competenţe necesare şi adecvate, resursele umane fiind un factor cheie pentru orice activitate economică. Cu cît mai diversă și competitivă este oferta angajaților, cu atît mai ușor este pentru un agent economic de a găsi un angajat potrivit. Orice discriminare restricționează și posibilitatea de alegere a angajaților. Legea va încuraja agenții economici să promoveze nediscriminarea și diversitatea la angajare, care, la rîndul său,  va lărgi plaja de recrutare de personal de către agenții economici și le va da posibilitatea de creștere a capacității de a răspunde nevoilor diverse ale pieții, inclusiv prin cucerirea de noi piețe. Adițional, studii recente demonstrează că diversitatea la locul muncii crește satisfacția profesională și, respectiv, productivitatea muncii. Egalitatea promovează demnitatea, iar respectul față de demnitate crește valorizarea personală și, respectiv, productivitatea și profitul economic.

13. Legea anti-discriminare promovează homosexualitatea în Republica Moldova?

Legea anti-discriminare nu promovează homosexualitatea. Legea interzice discriminarea persoanelor care sunt de orientare homosexuală, la fel cum interzice discriminarea pe multe alte criterii: sex, gen, rasă, culoare, limbă, vîrstă etc. Legea nu include măsuri pozitive pe criteriul orientării sexuale.

14. Legea anti-discriminare va permite căsătorii între persoane de același sex?

Nu. Legea anti-discriminare nu va permite căsătorii între persoanele de același sex. Constituția prevede că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între bărbat şi  femeie. Mai mult, Codul Familiei, care reglementează instituția căsătoriei, stabilește că din punct de vedere juridic pot fi oficializate numai căsătorii între un bărbat și o femeie. Legea anti-discriminare în mod expres prevede că nu se aplică asupra relațiilor de familie, care se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între bărbat şi femeie. Astfel, Legea anti-discriminare nu afectează în nici un fel regimul  instituției căsătoriei.

15. Cum va afecta Legea sistemul de învățămînt din Republica Moldova? Vor fi introduse subiecte cu privire la homosexualitate în grădinițe și scoli?

Legea nu face propagandă în favoarea unui tip de comportament sexual. Ministerul Educației este unica instituție abilitată să decidă asupra programelor de învățămînt, a căror revizuire are loc conform legislației în vigoare. Legea va introduce promovarea toleranței și egalității în drepturi și Ministerul Educației ar putea adapta programele de învățămînt pentru a promova principiul egalității și al nediscriminării.

16. Unde mă pot plînge de o faptă de discriminare?

Conform Legii, o persoană care se consideră a fi victimă a unei fapte de discriminare se va putea plînge fie Consiliului pentru prevenirea și combaterea discriminării (Consiliul), fie instanțelor de judecată.

Consiliul are menirea să prevină și să combată discriminarea, prin intermediul studiilor, informării societății, formulării de recomandări către diverși actori, examinarea plîngerilor cu privire la discriminare și sancționarea celor care au comis fapte de discriminare. Consiliul nu poate acorda prejudicii materiale sau morale victimei discriminării. Victima poate solicita prejudicii materiale și morale doar în instanța de judecată. Procedura în fața Consiliului va fi mult mai rapidă decît în fața instanței de judecată, și anume pînă la 90 de zile.

Plîngerea cu privire la discriminare va putea fi formulată de victima faptei de discriminare sau de sindicatele sau asociațiile obștești ce activează în domeniul drepturilor omului (persoane interesate).

Persoanele interesate se vor putea adresa Consiliului pentru a obține o hotărîre cu privire la constatarea discriminării și sancționarea persoanei care a comis fapta de discriminare, dacă va fi cazul. Persoana va putea ataca hotărîrea Consiliului în instanța de judecată, unde, pe lîngă faptul contestării hotărîrii acestuia, va putea solicita acordarea de prejudicii morale și materiale. Persoanele interesate se pot adresa și direct în instanța de judecată, fără a se adresa anterior Consiliului.

17. Cum vor fi sancționate persoanele care comit fapte de discriminare?

Consiliul va formula măsuri pentru a repune în drepturi victima discriminării și recomandări pentru a preveni discriminarea pe viitor. De asemenea, Consiliul va putea aplica amenzi, în cazul în care va considera necesar. Instanțele de judecată vor putea acorda prejudicii materiale și morale, adică victima va putea obține compensații doar în cazul în care se va adresa în instanța de judecată.

18. Cum va afecta adoptarea Legii anti-discriminare identitatea culturală a Moldovei?

Legea în nici un caz nu va afecta în mod negativ identitatea culturală a Moldovei, deoarece scopul Legii este protejarea tuturor elementelor constitutive și diverse ale identității culturale naționale și nu dezintegrarea acesteia. Legea promovează toleranța și acceptarea diversității locuitorilor din Moldova.

19. Legea anti-discriminare va proteja pedofilii?

Nu. Legea anti-discriminare în nici un mod nu va proteja pedofilii. Pedofilia este o crimă, pedepsită conform Codului Penal, și Legea anti-discriminare doar va întări caracterul criminal al acțiunilor sexuale în privința copiilor, aceștia fiind unul din grupurile protejate conform criteriului de vîrstă.

20. Legea va afecta libertatea religioasă, organizarea internă, canonică a bisericilor din Republica Moldova?

Nu. Legea anti-discriminare nu va afecta în mod negativ libertatea religioasă. Din contra, în baza acestei Legi fiecare om va putea fi în pace cu propriile lui valori și principii morale și religioase și nu va putea fi tratat diferit în exercitarea drepturilor sale datorită credinței sau datorită convingerilor sale.

Libertatea religioasă este garantată de Constituția Republicii Moldova și o serie de tratate internaționale la care Republica Moldova este parte. Mai mult, Articolul 1 al legii prevede în mod expres că prevederile legii nu se extind și nu pot fi interpretate ca limitînd sau aducînd atingere cultelor religioase şi părţilor lor componente în partea ce ţine de convingerile lor religioase. Astfel, spre exemplu, Legea nu va obliga biserica ortodoxă să angajeze un preot care nu este ortodox.

21. Va afecta Legea libertatea de exprimare a creștin-ortodocșilor și reprezentanților altor culte religioase?

Nu. Legea nu limitează dreptul la exprimare atît timp cît discursul se încadrează în limitele libertății de exprimare. Libertatea de exprimare este un drept relativ, la fel ca și libertatea de conștiință și religie. Acest lucru înseamnă că anumite forme de exprimare a opiniei pot fi limitate dacă încalcă un alt drept, în cazul dat dreptul de a nu fi discriminat. Totodată trebuie de înțeles că Legea anti-discriminare nu anulează libertatea de exprimare și nici manifestarea convingerilor religioase. Libertatea de exprimare este protejată, atît timp cît forma de exprimare nu capătă forme de incitare la violență, intoleranță și discriminare față de un grup anume.

Astfel, un preot ar putea aprecia o faptă drept un păcat, fără ca afirmația sa să fie considerată ca discriminare, atît timp cît nu instigă la ură și violență față de persoana care a păcătuit.

22. Cum poate afecta Legea produsul intern brut al Republicii Moldova / economia țării?

Studiile de specialitate realizate în ţările dezvoltate demonstrează că aplicarea consistentă a politicilor nediscriminare în perioada de 5-7 ani, pot contribuie la creşterea Produsului Intern Brut (PIB) cu cîteva puncte procentuale. În general PIB-ul depinde de productivitatea în domeniile competitive ale economiei ţării, în Moldova acestea fiind, sectoarele telecomunicaţie şi IT, serviciile bancare şi financiare, sectorul de servicii, industria de textile şi de prelucrare agroindustrială. Identificarea angajaţilor cu competenţe cele mai potrivite, indiferent de anumite criterii, stabilirea unui mediu de lucru colegial, al respectului reciproc favorizează productivitatea și astfel favorizează companiile moldoveneşti în competiţia mondială.

23. Care sunt costurile de implementare a Legii?

Costurile de implementare a legii nediscriminare sunt mult mai mici în comparaţie cu beneficiile create. Costurile se reduc la crearea şi administrarea Consiliului pentru prevenirea și combaterea discriminării şi a costurilor de procesare a cazurilor individuale. Beneficiile se estimează din productivitatea mărită, eliminarea discrepanţelor de plată pentru femei, profiturile îmbunătăţite pentru antreprenorii care angajează persoane cu competenţe mai bune, aplicarea sancțiunilor contravenționale care vor merge la bugetul de stat.

24. În ce alte state există astfel de legi?

Legi similare, anti-discriminare sau cu privire la tratamentul egal, există într-o serie de state, atît din regiunea Europei Centrale și de Est, cît și din Europa de Vest, state cu populație de diferite confesiuni religioase. Toate statele Uniunii Europene au avut obligația adoptării de legislație specială, astfel de legislație fiind însă adoptată și în alte state din afara UE. În ordine alfabetică sunt aduse ca și exemple următoarele state din Europa: Albania (2010), Belgia (2007), Bosnia şi Herţegovina (2009), Bulgaria (2003), Croația (2009), Republica Cehă (2009), Franța (2011), Finlanda (2004), Grecia (2005), Olanda (2004), Polonia (2010), România (2000), Serbia (2009), Slovacia (2004), Slovenia (2004), Suedia (2008), Regatul Unit al Marii Britanii (2010).

*Tin să mulțumesc colegilor de la Ministerul justiției și din societatea civilă care au lucrat la acest text

This entry was posted in Ginduri. Bookmark the permalink.

7 Responses to Despre ce este legea privind nediscriminarea? Raspunsuri la întrebări frecvente

 1. cernomaz says:

  problema e că s-a reuşit egalarea imaginii legi antidiscriminare cu homosexualii, altceva nu se vede sau nu se doreşte a fi văzut

 2. Irina says:

  ‎”Spre exemplificare: Dacă o persoană cu dizabilități locomotorii nu este angajată într-o poziție pentru care mișcarea nu este o cerință hotărîtoare, spre exemplu ca recepționist/ă, aceasta se va putea plînge de discriminare în baza criteriului dizabilitate.” (citat din articolul de mai jos)

  intrebarea este>>> Nu este posibil sa te aperi in asa o situati prin art. 8 al Codului Muncii?

 3. Irina says:

  O femeie însărcinată care își caută de lucru și care în ciuda pregătirii sale profesionale nu este angajată, angajatorul optînd în favoarea unui candidat care nu are aceleași calificative dar care menționează că nu are și nu își dorește copii, se va putea plînge de discriminare în baza criteriului de sex.

  Acesta este un alt caz, dar oare nu este in vigoare Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi?….

 4. Irina says:

  Legea include conceptul de „acomodare rezonabilă” pentru persoanele cu dizabilități. Acest concept va încuraja guvernul să elaboreze instrucțiuni, conform cărora angajatorii, instituțiile publice si private (școli, spitale, instanțe de judecată și alte instituții publice) vor fi încurajate să-și adapteze căile de acces pentru a garanta egalitatea între persoane indiferent dacă au sau nu dizabilități.

  Asta chiar m-a facut sa rad….

  probabil strategia privind incluziunea sociala a persoanelor cu handicap adoptata nu i-a incurajat destul…

 5. Ana says:

  Multumim si noi pentru prezentarea explicita si argumentata.

 6. Daniela says:

  Dle Efrim, dacă tot susțineți că SOMOS DIFERENTES, SOMOS IGUALES, de ce mergeți contra drepturilor și libertăților persoanelor transsexuale? In această situație încercați să judecați după propria convingere, în baza concepțiilor și prejudecăților care vă înconjoară? Explicați vă rog opinia Dră referitor la cazul aflat în procedura Curții de Apel? De ce considerați că ei nu au drepturi și nu le pot fi satisfăcute cerințele legale și întemeiate înaintate în judecată și de ce vă implicați în procesul de judecata? p.s. sper ca imi veti raspune si nu veti evita raspunsul…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *